Lévai Attila kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Erdély és Felvidék kapcsolata

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila

erdélyi református egyház

Típus Title Year Contributor
P Beszámoló 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Szaktanulmány Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről 2017 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Szaktanulmány A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Impériumváltás után 2021 Biró István
S N/A Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
S N/A Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Szaktanulmány Népegyházi interpretációk az erdélyi református egyházban 2023 Péntek-Gyimesi András
P Tudománynépszerűsítő cikk A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Ami a kötetből kimaradt 2017 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
S N/A The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Szaktanulmány "Kertész az egyház veteményeskertjében" 2018 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
S N/A Az 1807-es és 1809-es évi zsinati jegyzőkönyvek 2022 Fodor Éva Annamária
S N/A A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán
P Szaktanulmány Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Esszé Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Szaktanulmány A szórványlét, illetve szórványszolgálat nyelvi kihívásai 2014 Tunyogi Lehel
P Szaktanulmány A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
S N/A Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
P Monográfia A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
P Szaktanulmány A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
P Szaktanulmány Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
S N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
S N/A A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán
P Szaktanulmány A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső

felvidéki református egyház

Típus Title Year Contributor
P Beszámoló A Heidelbergi Káté használatának jelentősége a felvidéki református egyházban 2014 Erdélyi Géza
P Szaktanulmány A Felvidéken használt református káték 1920-tól napjainkig 2014 Lévai Attila
P Szaktanulmány Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila

Heidelbergi Káté

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté kéziratos magyarázatai Erdélyben 2014 Ballai Zoltán
S N/A Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
P Recenzió, kritika Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata. Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben 2014 Oroszi Kálmán
S N/A Gondviseléshit a keresztyénség és a sztoicizmus párhuzamában 2022 Kovács Hanna-Lilla
P Szaktanulmány Előszó 2014 Juhász Tamás
P Szaktanulmány 1563: a Heidelbergi Káté első négy kiadása 2014 Márkus Mihály
P Szaktanulmány Az egyház hite és hitvallás az egyházban 2014 Juhász Tamás
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté időszerű üzenete és korhoz kötött vonásai 2014 Szűcs Ferenc
P Szaktanulmány Can the Heidelberg Catechism be Neglected in the Life of the Reformed Church of Hungary? 2014 Füsti-Molnár Szilveszter