Lévai Attila kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Erdély és Felvidék kapcsolata

Típus Title Year Contributor
P Research article Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila

erdélyi református egyház

Típus Title Year Contributor
P Research article Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Research article Impériumváltás után 2021 Biró István
T N/A Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
T N/A Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Research article Népegyházi interpretációk az erdélyi református egyházban 2023 Péntek-Gyimesi András
P Popular article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Monograph A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
P Research article Ami a kötetből kimaradt 2017 Ősz Sándor Előd
P Research article Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
T N/A The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Research article A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Research article Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor
P Research article "Kertész az egyház veteményeskertjében" 2018 Buzogány Dezső
P Monograph A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
T N/A Az 1807-es és 1809-es évi zsinati jegyzőkönyvek 2022 Fodor Éva Annamária
T N/A A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán
P Research article Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Essay Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Research article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article A szórványlét, illetve szórványszolgálat nyelvi kihívásai 2014 Tunyogi Lehel
P Research article A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
T N/A Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Research article Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Research article Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
P Research article A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
P Research article Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
T N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
T N/A A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán
P Research article A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Research article Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
P Research article Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Report 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó
P Research article Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Research article Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Research article Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről 2017 Ősz Sándor Előd

felvidéki református egyház

Típus Title Year Contributor
P Research article Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
P Report A Heidelbergi Káté használatának jelentősége a felvidéki református egyházban 2014 Erdélyi Géza
P Research article A Felvidéken használt református káték 1920-tól napjainkig 2014 Lévai Attila

Heidelbergi Káté

Típus Title Year Contributor
P Report A Heidelbergi Káté használatának jelentősége a felvidéki református egyházban 2014 Erdélyi Géza
P Research article A kátémagyarázatos istentisztelet 2014 Kelemen Attila
P Research article A Heidelbergi Káté szerkezete és annak magyar református olvasata 1948-ban és 2013-ban 2014 Zalatnay István
P Research article Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Essay A zilah-ligeti református templom ólomkeretes ablaküvegei 2014 Szomor Attila
P Research article “Vera iustitia et sanctitate praeditum…” 2021 Papp György
P Research article Ifj. Teleki Domokos kátéfordítása 2013 Kolumbán Vilmos József
P Research article A Heidelbergi Káté Szentírás-használata, különös tekintettel az úrvacsoráról szóló tanításra 2014 Vladár Gábor
P Research article A Heidelbergi Káté mint keresztelési hitvallás 2014 Verboom, Wim