György Szabolcs kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

egyházkormányzat

Típus Title Year Contributor
S N/A Egyházkormányzat: teológia és egyházkerület viszonya, kántorok továbbképzése, a püspöki szolgálat jubileuma a 20. század 80-as éveiben 2019 György Szabolcs

hitoktatás (katechézis)

Típus Title Year Contributor
S N/A A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
S N/A Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet
S N/A Hogyan munkálhatjuk a II. éves konfirmandusoknál a hitvallástételt a kooperatív módszer segítségével? 2020 Tökölyi Csaba-Krisztián
S N/A A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
S N/A Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
S N/A A kisiskolás gyermekek vallásos nevelése 2022 Tamási Noémi
S N/A A szellemileg sérült emberek hitoktatása 2020 Szabó Gabriella
S N/A A katekézis reformálhatósága-elmélet és tapasztalat különös tekintettel a Szatmári Református Egyházmegyében végzett felmérésekre 2013 Mészáros Mihály Immánuel
S N/A Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
S N/A Gyermek-istentiszteletek módszertana és gyűjteménye 2019 Nagy Henrietta
S N/A Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
S N/A Istentiszteleti rendtartás és mintaistentiszteletek a vallásórások gyermek-istentisztelete számára 2021 Csatári Leila
S N/A Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis 2021 György Szabolcs
S N/A Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
S N/A Hatékony katekéta = hatékony katekézis 2020 Várdai Dávid
S N/A Az iskolai katechézis relevanciája az egyház, a fejlődéslélektan és a diákok véleményének tükrében 2019 Andrei Imelda Paula
S N/A A bibliodráma módszerének alkalmazása az öt-nyolc osztályos diákok katekézisében 2012 Kovács László
S N/A Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
S N/A Vallásos nevelésre néző személyiségfejlesztő csoportjátékok elmélete és gyűjteménye 2016 Györgyilyés Izolda
S N/A A média hatása a gyerekekre 2011 Ferkő Andor
S N/A Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” 2021 Lőrinczi Alpár János
S N/A „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S N/A Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
S N/A A vallásos nevelés segédeszközei és ezek hatása a gyermekek vallásos fejlődésére 2021 Szombatfalvi Etelka

intézménytörténet

Típus Title Year Contributor
S N/A Intézetünk élete 1959-1961 2001 Bódis Ferenc
P Monográfia A Mi Fakultásunk 1940 Gönczy Lajos
P Beszámoló Az egyháztörténet-írás esélye. Az intézményi egyháztörténet-kutatás megszületése 2017 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
S N/A A Nagyenyedi Teológiai Fakultás utolsó évei 2014 Papp Szabolcs
P Monográfia A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
S N/A Egyházkormányzat: teológia és egyházkerület viszonya, kántorok továbbképzése, a püspöki szolgálat jubileuma a 20. század 80-as éveiben 2019 György Szabolcs
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Monográfia A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története 1995 Nagy Géza
P Szaktanulmány A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső

kántorképzés

Típus Title Year Contributor
S N/A Egyházkormányzat: teológia és egyházkerület viszonya, kántorok továbbképzése, a püspöki szolgálat jubileuma a 20. század 80-as éveiben 2019 György Szabolcs

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Típus Title Year Contributor
P Beszámoló A hit természetéről Tanévnyitó beszéd – 2019. szeptember 22. 2019 Kállay Dezső
P Beszámoló Csak lélekben a szószéken 2019 Székely József
P Szaktanulmány Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának megnyitása az Erdélyi Híradó tükrében 2018 Kolumbán Judit
P Szaktanulmány Impériumváltás után 2021 Biró István
P Szaktanulmány Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai 2018 Ősz Sándor Előd
K N/A Ferenc József látogatóban a Teológiai Fakultás épületének avatóünnepségén
P Recenzió, kritika Rezi Elek: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Koppándi Botond Péter
S N/A Az egyháztörténet oktatása a Kolozsvári Teológiai Fakultáson 1895 és 1948 között 2021 Biró István
P Beszámoló Tehetséggondozó konferencia a kolozsvári protestáns teológián, 2016. október 25. 2016 Balogh Csaba
P Köszöntés Ballagási búcsúbeszéd 2022 Ambrus Mózes