egyházkép

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Erdélyi egyházi jövőkép 2018 Juhász Tamás
P Esszé Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Szaktanulmány Lehet, nem lehet? 2018 Ledán M. István

ekkléziológia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány „Az egyház centruma a mennyben van.” A láthatatlan egyház Tavaszy Sándornál 2023 Juhász Tamás
P Esszé Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Szaktanulmány Gondolatok az Anyaszentegyház ökumenikus jelzőinek mai értelmezéséhez 2012 Pásztori-Kupán István
S MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel
P Szaktanulmány Stanley Hauerwas. A politikai teológia haszna kisebbségi helyzetben 2023 Sógor Géza
P Szaktanulmány Erdélyi egyházi jövőkép 2018 Juhász Tamás
P Szaktanulmány A COVID-19 világjárvány által kiváltott paradigmaváltozás a missziói ekkléziológiában 2021 Steiner József
P Monográfia A református szabad egyházak története 1924 Gyenge János
P Szaktanulmány Bonhoeffer egyháztana a posztmodern gyülekezeti igények tükrében 2023 Balázs Gergő
P Szaktanulmány Ekléziológiai lehetőségek a posztmodernben: Lesslie Newbigin és a missziói ekléziológia 2011 Simon János
P Szaktanulmány Hogyan segítheti a liminalitás fogalma az ekkléziológiát? 2023 Füsti-Molnár Szilveszter
P Rövid szakcikk Ideje van az ültetésnek és ideje van a kiszaggatásnak 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Az egyház hálózati értelmezésének létjogosultsága és lehetséges következményei 2023 Beke Boróka
P Szaktanulmány Templomozás. Gondolatok az istentiszteletről 2011 Juhász Tamás
S MA Szakdolgozat A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József

erdélyi református egyház

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
P Monográfia A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
S BA Szakdolgozat A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán
P Szaktanulmány Impériumváltás után 2021 Biró István
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat Az 1807-es és 1809-es évi zsinati jegyzőkönyvek 2022 Fodor Éva Annamária
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
S MA Szakdolgozat Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány Ami a kötetből kimaradt 2017 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S BA Szakdolgozat A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről 2017 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
P Tudománynépszerűsítő cikk A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
P Szaktanulmány "Kertész az egyház veteményeskertjében" 2018 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Szaktanulmány A szórványlét, illetve szórványszolgálat nyelvi kihívásai 2014 Tunyogi Lehel
P Szaktanulmány Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Népegyházi interpretációk az erdélyi református egyházban 2023 Péntek-Gyimesi András
P Szaktanulmány Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Esszé Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
S BA Szakdolgozat Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Szaktanulmány A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
P Szaktanulmány A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Beszámoló 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó
P Szaktanulmány Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
P Szaktanulmány Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila