egyházkép

Type Title Year Contributor
P Research article Erdélyi egyházi jövőkép 2018 Juhász Tamás
P Essay Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Research article Lehet, nem lehet? 2018 Ledán M. István

ekkléziológia

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel
P Research article Stanley Hauerwas. A politikai teológia haszna kisebbségi helyzetben 2023 Sógor Géza
P Research article Erdélyi egyházi jövőkép 2018 Juhász Tamás
P Research article A COVID-19 világjárvány által kiváltott paradigmaváltozás a missziói ekkléziológiában 2021 Steiner József
P Monograph A református szabad egyházak története 1924 Gyenge János
P Research article Bonhoeffer egyháztana a posztmodern gyülekezeti igények tükrében 2023 Balázs Gergő
P Research article Ekléziológiai lehetőségek a posztmodernben: Lesslie Newbigin és a missziói ekléziológia 2011 Simon János
P Research article Hogyan segítheti a liminalitás fogalma az ekkléziológiát? 2023 Füsti-Molnár Szilveszter
P Short note Ideje van az ültetésnek és ideje van a kiszaggatásnak 2012 Kozma Zsolt
P Research article Az egyház hálózati értelmezésének létjogosultsága és lehetséges következményei 2023 Beke Boróka
P Research article Templomozás. Gondolatok az istentiszteletről 2011 Juhász Tamás
T MA Szakdolgozat A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József
P Research article „Az egyház centruma a mennyben van.” A láthatatlan egyház Tavaszy Sándornál 2023 Juhász Tamás
P Essay Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Research article Gondolatok az Anyaszentegyház ökumenikus jelzőinek mai értelmezéséhez 2012 Pásztori-Kupán István

erdélyi református egyház

Type Title Year Contributor
P Research article A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T MA Szakdolgozat Az 1807-es és 1809-es évi zsinati jegyzőkönyvek 2022 Fodor Éva Annamária
P Research article Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
T MA Thesis Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Research article Ami a kötetből kimaradt 2017 Ősz Sándor Előd
P Research article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T BA Szakdolgozat A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán
P Monograph A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Research article Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről 2017 Ősz Sándor Előd
P Research article A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
P Popular article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
T MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
P Research article "Kertész az egyház veteményeskertjében" 2018 Buzogány Dezső
P Research article Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Research article A szórványlét, illetve szórványszolgálat nyelvi kihívásai 2014 Tunyogi Lehel
P Research article Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article Népegyházi interpretációk az erdélyi református egyházban 2023 Péntek-Gyimesi András
P Research article Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
P Research article Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor
P Research article Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Essay Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
T BA Szakdolgozat Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Research article A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
P Research article A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Report 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó
P Research article Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T MA Szakdolgozat Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
P Research article Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
T MA Thesis The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Research article Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
P Monograph A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
T BA Szakdolgozat A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán
P Research article Impériumváltás után 2021 Biró István
P Research article Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Research article Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József