Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

doktori védés

Type Title Year Contributor
P Beszámoló Doktori címet szerzett Dézsi Csaba 2020 Adorjáni Zoltán
P Bírálat Referátum Straub Etelka: Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) című doktori dolgozatáról 2014 Kolumbán Vilmos József
P Bírálat Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Orbán Gyöngyike Enikő
P Beszámoló A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel 2016 Somfalvi Edit
P Beszámoló Koppándi Botond Péter doktorjelölt bemutatása 2017 Rezi Elek
P Beszámoló Doktori címet szerzett Máthé-Farkas Zoltán 2020 Adorjáni Zoltán
P Beszámoló Doktori címet szerzett Bodnár Lajos 2022 Kovács Ábrahám
P Bírálat Részletek Hankó-Nagy Alpár dolgozatának kiértékeléséből 2010 Sipos Gábor
P Bírálat Kiértékelés. Tamás Iringó: 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Buzogány Dezső
P Esszé Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla
P Bírálat Lukács Olga: Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában című doktori tézisének kiértékelése 2016 Hézser Gábor
P Kutatási összefoglaló A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere. Összefoglalás 2018 Márton János-Miklós
P Közlemény Doktori címet szerzett Juhász Ábel 2023 Adorjáni Zoltán
P Beszámoló Jézus feltámadásának hagyományozása. Témavezetői bemutató 2020 Peres Imre
P Beszámoló Doktori címet szerzett Ledán M. István 2020 Adorjáni Zoltán
P Bírálat Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Hézser Gábor
P Beszámoló A dolgozat kiértékelései és a kérdésekre adott válaszok 2016 Balogh Csaba
P Bírálat Koppándi Botond Péter Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása című doktori értekezésének belső szakbírálata 2017 Gonda László
P Bírálat Opponensi bírálat Máthé-Farkas Zoltán: A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben. Jóbi szabadítás-metaforák kontextuális elemzése Walter Brueggemann hermeneutikai megközelítése nyomán című doktori értekezéséhez 2020 Balla Ibolya
P Kutatási összefoglaló Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás 2022 Bodnár Lajos
P Bírálat Részletek Hankó-Nagy Alpár dolgozatának kiértékeléséből 2010 Baráth Béla Levente
P Esszé Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Straub Etelka
P Bírálat Visky Sándor Béla A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában című doktori tézisének kiértékelése 2014 Fazakas Sándor
P Beszámoló A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára 2016 Sikó Csaba
P Bírálat Opponensi vélemény Márton János A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere című doktori dolgozatáról 2018 Marjovszky Tibor
P Közlemény Batizán Attila doktori címet szerzett 2023 Adorjáni Zoltán
P Kutatási összefoglaló Jézus feltámadásának hagyományozása. Összefoglalás 2020 Dézsi Csaba
K Henk van de Graaf doktori fogadalomtétele
P Kutatási összefoglaló Ecclesia sine macula et ruga. A donatista tényezők jelentősége a Magyarországi Református Egyház ekléziológiai kihívásaiban, különös tekintettel 1989/90-re 2009 Füsti-Molnár Szilveszter
P Bírálat Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Adorjáni Zoltán
P Beszámoló Iskolai lelkigondozás a középiskolában 2015 Kovács Szabolcs
P Beszámoló A történelmi dési, széki és görgényi református egyházmegyék orgonáinak története 2016 Sipos Dávid
P Beszámoló Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2018 Székely József
P Bírálat Doktori címet szerzett Kulcsár Árpád 2022 Fekete Károly
P Bírálat Részletek Hankó-Nagy Alpár dolgozatának kiértékeléséből 2010 Balogh Balázs
P Bírálat Kiértékelés. Straub Etelka: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Buzogány Dezső
P Bírálat Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Márton János
P Bírálat Sikó Csaba: A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára című doktori értekezésének bírálata 2016 Bodó Sára
P Közlemény Szenvedés–megelégedés–beteljesedés Jób könyve alapján 2018 Vitus-Bulbuk István
K Henk van de Graaf és Rolf Binder doktori védése
P Kutatási összefoglaló A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben 2020 Máthé-Farkas Zoltán
P Bírálat Részletek Hankó-Nagy Alpár dolgozatának kiértékeléséből 2010 Molnár János
P Kutatási összefoglaló Walter Jens munkássága mint a teológia és irodalom keresztmetszete. Összefoglalás 2014 Deák Angéla-Vilma
P Bírálat Kovács Szabolcs: Iskolai lelkigondozás a középiskolában című doktori értekezésének bírálata 2015 Bodó Sára
P Beszámoló Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában 2016 Lukács Olga
P Bírálat Szakbírálói értékelés Székely József doktori értekezéséhez 2018 Gonda László
P Kutatási összefoglaló Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei 2022 Kulcsár Árpád

etika

Type Title Year Contributor
P Monográfia A keresztyén etika alapelemei 2010 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
P Recenzió, kritika Dietrich Bonhoeffer: Etika. Utkészítés és bevonulás 2015 Juhász Tamás
S BA Szakdolgozat Az eutanázia unitárius erkölcsi és teológiai vizsgálata 2001 Kádár Attila
P Szaktanulmány A globalizáció kihívásai – keresztyén társadalometikai válaszok 2019 Rezi Elek
S BA Szakdolgozat Felelősségünk a teremtett világért 2020 Jakab Emese
P Szaktanulmány Transformational Aspects of John Calvin’s Social Ethos 2010 Sawyer, Frank
S MA Szakdolgozat Morális klímaváltozás és a teológia kapcsolata: Morális megújulás? 2023 Lőrinczi Alpár János
P Szaktanulmány Péter leveleinek etikai aspektusai 2021 Éles Éva
P Esszé Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla
S MA Szakdolgozat Genetika és az emberi klónozás 2018 Szász Zoltán
P Recenzió, kritika Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve 2017 Rezi Elek
S BA Szakdolgozat Az eutanázia unitárius megközelítése erkölcsi és teológiai szempontból 2016 Farkas Orsolya
P Bírálat Reinhold Niebuhr társadalometikájának aktualitása 2020 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány Széljegyzetek Pierre Abélard etikájához 2023 Pop Titus
S MA Szakdolgozat A pietizmus házasságszemlélete és szexuáletikája 2017 Kovács Zoltán
P Szaktanulmány Társadalometikai kihívások, dilemmák, tanulságok a koronavírus-járvány idején 2021 Rezi Elek
P Szaktanulmány Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Papp György
P Szaktanulmány Bonhoeffer Etikájának első teljes magyar kiadása elé 2015 Visky Sándor Béla
S BA Szakdolgozat Kálvin gazdasági etikája 2000 Gáspár Zoltán
P Szaktanulmány Reinhold Niebuhr teológiai és társadalometikai gondolatainak értékelése 2019 Papp Zsolt
S BA Szakdolgozat Keresztyén tökéletesség? 2020 Dósa Anett Beáta
P Recenzió, kritika Jonathan Sacks: Een gebroken wereld heel maken. Verantwoordelijk leven in tijden van crisis 2020 Márton János
P Szaktanulmány Az abortusz kérdése a protestáns és római katolikus etikában 2022 Jónás Norbert-Ferenc
P Szaktanulmány Hitvallás és imádság mint etikai kérdés 2021 Borsi Attila János
P Szaktanulmány A krisztusi szeretet etikája és az igazságosság relatív társadalmi lehetőségei Reinhold Niebuhr szemléletében 2014 Papp Zsolt
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
S BA Szakdolgozat A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei 2012 Bencze Zsuzsánna
P Kutatási összefoglaló Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társadalometikája és annak alkalmazási lehetőségei az erdélyi magyarság történelmi-társadalmi valóságában. Összefoglalás 2020 Papp Zsolt
P Szaktanulmány Keresztyén univerzalizmus és a jelen etikai parancsa 2023 Zalatnay István
P Élni és élni hagyni 2006 Seldenrijk, Ruth
P Kézirat Suffering and doing good 2021 Éles Éva
P Szaktanulmány A béranyaság helyzete Romániában 2019 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Az embertárs iránti szeretetről szóló teológiai tanítás 2015 Papp György
S MA Szakdolgozat Az élet mesterséges szabályozhatóságának unitárius etikai és teológiai értékelése 2020 Dénes Erzsébet
P Szaktanulmány "Ha bűnöket látunk, nincs annál veszedelmesebb járvány" 2019 Magyar Balázs Dávid
S BA Szakdolgozat Az ökoteológia aktuális kérdései az egyházi nyilatkozatok fényében 2017 Végh Nimród Zoltán
P Szaktanulmány Az egyetemes bűnösség, valamint a konkrét vétkek és felelősség közötti érzékeny határvonal Reinhold Niebuhr szemléletében 2020 Papp Zsolt
P Szaktanulmány Vályi Nagy Ervin teológiájának aktualitása 2023 Fazakas Sándor
P Recenzió, kritika Dietrich Bonhoeffer: Etika 2021 Sógor Géza
P Szaktanulmány Isten integritása és a keresztyén integritás 2015 Kállay Dezső
P Recenzió, kritika Dietrich Bonhoeffer: Etika. Útkészítés és bevonulás 2016 Mórocz Bora
S BA Szakdolgozat Az erkölcsi cselekvés nevelési feltételei 2003 László Lehel Bendeguz
P Recenzió, kritika Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.): Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenérő 2020 Rezi Elek
P Szaktanulmány Az emberi munka mint az imago Dei fontos aspektusa 2023 Balikó Zoltán
S BA Szakdolgozat A magzati élet védelmének unitárius teológiai és etikai értékelése 2020 Tamási Noémi
P Gondozás az élet végső szakaszában 2006 Goedhart, Kees
S TDK Az abortusz kérdése a protestáns és a római katolikus etikában 2022 Jónás Norbert-Ferenc
P Szaktanulmány A család értékőrző és értékközvetítő funkciói 2017 Rezi Elek
P Szaktanulmány Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor
S MA Szakdolgozat A modernkori rabszolgaság, mint az emberi méltóság elleni bűn 2019 Antonya Ilona
P Szaktanulmány A felmentés: megérteni annyi, mint megbocsátani 2017 Visky Sándor Béla
S BA Szakdolgozat A homoszexualitás keresztyén etikai értelmezése 2016 Oláh Ferencz Krisztián
P Szaktanulmány Tolerancia és társadalmi jogosság a Jézus etikája alapján? 2023 Papp Zsolt
P Beszámoló Doktori címet szerzett Papp C. Zsolt 2020 Adorjáni Zoltán

filozófia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány The Rock Christ, Church & World in T. S. Eliot’s 1934 pageant: ‘The Rock’ 2012 Sawyer, Frank
P Szaktanulmány Málnási Bartók György emlékezete 2002 Gaal György
P Recenzió, kritika Kerekes Erzsébet: Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában 2015 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány A keresztyénség és a görög bölcselet találkozása 1970 Bartók György
P Ahogy a ti filozófusaitok mondták: Küldetésnyilatkozat 2005 Frank Sawyer
P Esszé Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla
P Recenzió, kritika Visky S. Béla: A filozófia keresztje. A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában 2017 Kállay Benedek
P Bírálat Visky Sándor Béla A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában című doktori tézisének kiértékelése 2014 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány „A magától értetődő dolgok elmélete...” 2015 Kulcsár Árpád