Péter leveleinek etikai aspektusai tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

Type Title Year Contributor

eszkatológia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Szaktanulmány Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban 2022 Sebestyén Ádám
P Recenzió, kritika Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében 2020 Peres Imre
S BA Szakdolgozat Az 1. és 2. Tesszalonikai levél összehasonlítása különösképpen az eszkatológiára való tekintettel 2011 Téglás Tibor Miklós
P Szaktanulmány A sabbát eszkatológiai jelentősége 2023 Debreczeni István
P Szaktanulmány Being a whole person in a broken world 2010 Visky Sándor Béla
P Recenzió, kritika Pap Géza: A haláltól az ítéletig 2019 Kató Szabolcs Ferencz
P Szaktanulmány Rejtélyes találkozások 2022 Éles Éva
P Esszé A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia a görög sírfeliratok tükrében 2020 Ledán M. István
S MA Szakdolgozat A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
S BA Szakdolgozat A jelen idejű Isten országa a történeti Jézus tanításában 2018 Magyari Zita Emese
P Szaktanulmány Hol vagy, új ég és új föld? 2023 Éles Éva
P Szaktanulmány Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
P Szaktanulmány „…hogy a halandót elnyelje az élet” 2011 Pap Géza
P Szaktanulmány Vigyázzatok, azaz fejlődjetek! 2021 Éles Éva
P Szaktanulmány Eschatologia és igehirdetés 1970 Gönczy Lajos
P Szaktanulmány A teremtett világ evolúciója Jürgen Moltmann olvasatában 2020 Debreczeni István
P Szaktanulmány Görög sírfeliratok és a keresztyén cento 2021 Peres Imre
P Szaktanulmány "Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?" 2011 Czire Szabolcs
P Szaktanulmány Jövevények és idegenek 2022 Éles Éva
P Szaktanulmány Péter leveleinek etikai aspektusai 2021 Éles Éva

etika

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
P Kutatási összefoglaló Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társadalometikája és annak alkalmazási lehetőségei az erdélyi magyarság történelmi-társadalmi valóságában. Összefoglalás 2020 Papp Zsolt
P Szaktanulmány Keresztyén univerzalizmus és a jelen etikai parancsa 2023 Zalatnay István
P Élni és élni hagyni 2006 Seldenrijk, Ruth
P Kézirat Suffering and doing good 2021 Éles Éva
S BA Szakdolgozat Az erkölcsi cselekvés nevelési feltételei 2003 László Lehel Bendeguz
P Szaktanulmány A béranyaság helyzete Romániában 2019 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Az embertárs iránti szeretetről szóló teológiai tanítás 2015 Papp György
S BA Szakdolgozat A magzati élet védelmének unitárius teológiai és etikai értékelése 2020 Tamási Noémi
P Szaktanulmány "Ha bűnöket látunk, nincs annál veszedelmesebb járvány" 2019 Magyar Balázs Dávid
P Szaktanulmány Az egyetemes bűnösség, valamint a konkrét vétkek és felelősség közötti érzékeny határvonal Reinhold Niebuhr szemléletében 2020 Papp Zsolt
P Szaktanulmány Vályi Nagy Ervin teológiájának aktualitása 2023 Fazakas Sándor
S MA Szakdolgozat A modernkori rabszolgaság, mint az emberi méltóság elleni bűn 2019 Antonya Ilona
P Recenzió, kritika Dietrich Bonhoeffer: Etika 2021 Sógor Géza
S BA Szakdolgozat A homoszexualitás keresztyén etikai értelmezése 2016 Oláh Ferencz Krisztián
P Szaktanulmány Isten integritása és a keresztyén integritás 2015 Kállay Dezső
P Recenzió, kritika Dietrich Bonhoeffer: Etika. Útkészítés és bevonulás 2016 Mórocz Bora
P Recenzió, kritika Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.): Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenérő 2020 Rezi Elek
P Szaktanulmány Az emberi munka mint az imago Dei fontos aspektusa 2023 Balikó Zoltán
P Gondozás az élet végső szakaszában 2006 Goedhart, Kees
S TDK Az abortusz kérdése a protestáns és a római katolikus etikában 2022 Jónás Norbert-Ferenc
S BA Szakdolgozat Az eutanázia unitárius erkölcsi és teológiai vizsgálata 2001 Kádár Attila
P Szaktanulmány A család értékőrző és értékközvetítő funkciói 2017 Rezi Elek
S BA Szakdolgozat Felelősségünk a teremtett világért 2020 Jakab Emese
P Szaktanulmány Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány A felmentés: megérteni annyi, mint megbocsátani 2017 Visky Sándor Béla
P Beszámoló Doktori címet szerzett Papp C. Zsolt 2020 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Tolerancia és társadalmi jogosság a Jézus etikája alapján? 2023 Papp Zsolt
S MA Szakdolgozat Genetika és az emberi klónozás 2018 Szász Zoltán
P Monográfia A keresztyén etika alapelemei 2010 Visky Sándor Béla
S BA Szakdolgozat Az eutanázia unitárius megközelítése erkölcsi és teológiai szempontból 2016 Farkas Orsolya
P Szaktanulmány Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
P Recenzió, kritika Dietrich Bonhoeffer: Etika. Utkészítés és bevonulás 2015 Juhász Tamás
P Szaktanulmány A globalizáció kihívásai – keresztyén társadalometikai válaszok 2019 Rezi Elek
P Szaktanulmány Transformational Aspects of John Calvin’s Social Ethos 2010 Sawyer, Frank
S MA Szakdolgozat Morális klímaváltozás és a teológia kapcsolata: Morális megújulás? 2023 Lőrinczi Alpár János
S BA Szakdolgozat Kálvin gazdasági etikája 2000 Gáspár Zoltán
P Szaktanulmány Péter leveleinek etikai aspektusai 2021 Éles Éva
S BA Szakdolgozat Keresztyén tökéletesség? 2020 Dósa Anett Beáta
P Esszé Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla
P Recenzió, kritika Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve 2017 Rezi Elek
P Bírálat Reinhold Niebuhr társadalometikájának aktualitása 2020 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány Széljegyzetek Pierre Abélard etikájához 2023 Pop Titus
S MA Szakdolgozat A pietizmus házasságszemlélete és szexuáletikája 2017 Kovács Zoltán
P Szaktanulmány Társadalometikai kihívások, dilemmák, tanulságok a koronavírus-járvány idején 2021 Rezi Elek
S BA Szakdolgozat A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei 2012 Bencze Zsuzsánna
P Szaktanulmány Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Papp György
P Szaktanulmány Bonhoeffer Etikájának első teljes magyar kiadása elé 2015 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Reinhold Niebuhr teológiai és társadalometikai gondolatainak értékelése 2019 Papp Zsolt
P Recenzió, kritika Jonathan Sacks: Een gebroken wereld heel maken. Verantwoordelijk leven in tijden van crisis 2020 Márton János
P Szaktanulmány Az abortusz kérdése a protestáns és római katolikus etikában 2022 Jónás Norbert-Ferenc
S MA Szakdolgozat Az élet mesterséges szabályozhatóságának unitárius etikai és teológiai értékelése 2020 Dénes Erzsébet
P Szaktanulmány Hitvallás és imádság mint etikai kérdés 2021 Borsi Attila János
S BA Szakdolgozat Az ökoteológia aktuális kérdései az egyházi nyilatkozatok fényében 2017 Végh Nimród Zoltán
P Szaktanulmány A krisztusi szeretet etikája és az igazságosság relatív társadalmi lehetőségei Reinhold Niebuhr szemléletében 2014 Papp Zsolt

imitatio Christi

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Péter leveleinek etikai aspektusai 2021 Éles Éva

kis-ázsiai keresztyénség

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Péter leveleinek etikai aspektusai 2021 Éles Éva
P Szaktanulmány Rejtélyes találkozások 2022 Éles Éva