erdélyi református egyház

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Ami a kötetből kimaradt 2017 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S BA Szakdolgozat A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről 2017 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
P Tudománynépszerűsítő cikk A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
P Szaktanulmány "Kertész az egyház veteményeskertjében" 2018 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Szaktanulmány A szórványlét, illetve szórványszolgálat nyelvi kihívásai 2014 Tunyogi Lehel
P Szaktanulmány Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Népegyházi interpretációk az erdélyi református egyházban 2023 Péntek-Gyimesi András
P Szaktanulmány Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Esszé Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
S BA Szakdolgozat Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Szaktanulmány A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
P Szaktanulmány A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Beszámoló 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó
P Szaktanulmány Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
P Szaktanulmány Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
S MA Szakdolgozat The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
P Monográfia A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
S BA Szakdolgozat A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán
P Szaktanulmány Impériumváltás után 2021 Biró István
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat Az 1807-es és 1809-es évi zsinati jegyzőkönyvek 2022 Fodor Éva Annamária
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
S MA Szakdolgozat Verstói György élete 2021 Tasnádi István

felekezetközi kapcsolat

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A házasság szentségéről szóló tanítás a római katolikus és a református egyházakban 2021 Szegi Máté Bencze
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Szaktanulmány A Felekezetközi Tanács megalapítása és szerepkörei a két világháború között 2011 László Lóránd
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Szaktanulmány A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
S BA Szakdolgozat Felekezeti együttélés Olthévizen a 18. században 2005 Ilkei Ildikó
P Szaktanulmány Etnikumok és konfessziók együttélése a Nagysajói Káptalanban 2018 Kolumbán Vilmos József
S BA Szakdolgozat A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
P Szaktanulmány Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
S BA Szakdolgozat A lerombolt brassói református templom története 2020 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Az alvinci hutteriták innovációs stratégiái a vallási üldözések korában 2018 Bálint Emese

magyar reformáció

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Szaktanulmány Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
P Szaktanulmány Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában 2018 Monok István
P Szaktanulmány Bullinger hatása Erdélyben diákokkal és lelkipásztorokkal való levelezése tükrében 2018 Sógor Géza
P Szaktanulmány Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében 2022 Lenyó Orsolya
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Szaktanulmány Operele teologilor Reformei Bisericești în Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj 2023 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese

reformáció

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Zwingli 1970 Nagy Géza
P Recenzió, kritika Fekete Károly (szerk.): A reformáció debreceni emlékműve. 1517–1567–2017 2019 Ősz Sándor Előd
P Rövid szakcikk A reformáció lényege 2001 Varga László
P Szaktanulmány Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében 2022 Lenyó Orsolya
S BA Szakdolgozat Az első és második erdődi zsinat 2018 Varga Tamás Sándor
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Recenzió, kritika Erasmus: Institutio principis christiani. Bázel 1516. 500 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet legrégibb könyve 2016 Márton István
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (II.) 2020 Buzogány Dezső
S BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a református egyházban 2017 Lészai Róbert
P Szaktanulmány Társadalom és közerkölcs Genfben (1541–1557) és Debrecenben (1547–1572) a reformáció hajnalán 2021 Magyar Balázs Dávid
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Szaktanulmány Reformáció és modernitás 2017 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány A keresztyénség nem kötelesség, hanem lekötelezettség 2010 Kozma Zsolt
S BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a Barcaságban 2017 Borhács Dávid
P Szaktanulmány Trăiește cel drept prin credință? 2023 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Szaktanulmány Kilencvenöt reformátori tétel egykor és ma 2017 Simon János
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Monográfia A magyar reformáció és a magyar biblia 1929 Kecskeméthy István
P Tanulmánykötet Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből 2018 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
P Recenzió, kritika Korunk. Reformáció 500 2017 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) 2020 Buzogány Dezső
S BA Szakdolgozat „Philosophia christi” Erasmus munkásságában 2017 Márton István
P Szaktanulmány Operele teologilor Reformei Bisericești în Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj 2023 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában 2018 Monok István
P Szaktanulmány A mai 95 tétel 2017 Simon János
P Recenzió, kritika D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019 D. Tóth Judit
P Tudománynépszerűsítő cikk A reformáció lényege 2001 Varga László
P Szaktanulmány Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Bullinger hatása Erdélyben diákokkal és lelkipásztorokkal való levelezése tükrében 2018 Sógor Géza
P Beszámoló Reformáció – eszmék, értékek, váradalmak. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet konferenciája a reformáció 500. jubileuma alkalmából 2017 Balogh Csaba
P Recenzió, kritika D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2020 Pap Levente
S BA Szakdolgozat A szerzetesrendek szerepe a reformáció kialakulásában 2012 Papp Szabolcs
P Szaktanulmány Ábécédária (ábécéskönyvek) és olvasókönyvek a humanizmustól a reformációig 2018 Bernhard, Jan Andrea