Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

antropológia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Pró és kontra a szürke zónában 2022 Lőrinczy Petra
P Szaktanulmány A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
S MA Szakdolgozat Az istenképűség értelmezéstörténete és egzegézise 2011 Szilágyi Tamás
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
S BA Szakdolgozat Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján 2012 Mészáros János András
P Szaktanulmány Teremtés és születés 2012 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Horváth Levente
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás II 2016 Visky Sándor Béla
S MA Szakdolgozat Kicsoda az ember Kálvin János és Viktor Emil Frankl antropológiájának tükrében? 2020 Nagy Mátyás
P Szaktanulmány Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? 2015 Kiss Jenő
P Szaktanulmány Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert? 2018 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
S MA Szakdolgozat Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István
P Szaktanulmány Schöpfung und Geburt 2012 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György

Heidelbergi Káté

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Nyomtatott káték a Kárpát-medencében (1538–1711) 2018 Bibza Gábor
P Szaktanulmány Kéziratos kátémagyarázatok teológiai vizsgálata 2014 Ballai Zoltán
P Szaktanulmány Betoldás vagy nem? Káténk maradandó megoldatlansága 2014 Fekete Csaba
P Szaktanulmány A hit és a jó cselekedetek kérdése a Heidelbergi Káté korában és ma 2014 Püsök Sarolta
P Recenzió, kritika Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata. Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben 2014 Oroszi Kálmán
P Beszámoló A Heidelbergi Káté használatának jelentősége a felvidéki református egyházban 2014 Erdélyi Géza
P Szaktanulmány Az egyház hite és hitvallás az egyházban 2014 Juhász Tamás
S BA Szakdolgozat Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján 2012 Mészáros János András
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté 1. kérdése 2014 Varga Judit
P Szaktanulmány Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról? Megjegyzések a Heidelbergi Káté 123. feleletéhez 2014 Twardella, Günter
P Szaktanulmány A káték "fölöttébb szükséges voltáról" 2014 Rezi Elek
P Szaktanulmány Guilt, Grace and Gratitude 2014 Verboom, Wim
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté kéziratos magyarázatai Erdélyben 2014 Ballai Zoltán
P Recenzió, kritika Karl Barth: A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján 2014 Papp György
P Szaktanulmány “Vera iustitia et sanctitate praeditum…” 2021 Papp György
P Szaktanulmány Schüler des Katechismus von Heidelberg unter die Predigt. Ein Erfahrungsbeitrag 2014 Graaf, Jan van der
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté mint keresztelési hitvallás 2014 Verboom, Wim
P Szaktanulmány Singura mângâiere 2014 Androne, Mihai
P Szaktanulmány Az egy, igaz, örök Isten. A Heidelbergi Káté 8. úrnapja 24–25. kérdés-feleletének magyarázata 2012 Fekete Károly
P Szaktanulmány A váradi nyomdászat kátékiadványai 2014 Pálfi József
P Szaktanulmány A hitvallási iratokra jellemző funkciók megjelenése a Heidelbergi Kátéban 2014 Fekete Károly
S BA Szakdolgozat Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Die Freude auf das letzte Gericht 2014 Busch, Eberhard
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté Szentírás-használata, különös tekintettel az úrvacsoráról szóló tanításra 2014 Vladár Gábor
P Szaktanulmány Hit és hitetlenség annak idején és a mai világban 2014 Szűcs Ferenc
P Szaktanulmány Tatai (Csirke) Ferenc, „V. D. M., vir est optimus” 2014 Hermán M. János
P Beszámoló Jubileumi megemlékezés a Heidelbergi Káté születésének 450. évfordulója alkalmával 2014 Hermán M. János
P Szaktanulmány A kátémagyarázatos istentisztelet 2014 Kelemen Attila
P Szaktanulmány "Vera iustitia et sanctitate praeditum…" 2014 Papp György
P Szaktanulmány Ifj. Teleki Domokos kátéfordítása 2013 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Hitvallás – a magasztalástól a szimbólumig 2014 Pólya Katalin
P Szaktanulmány A Felvidéken használt református káték 1920-tól napjainkig 2014 Lévai Attila
P Monográfia Az erdélyi román reformáció kátéirodalma 1942 Mózes András
S BA Szakdolgozat Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
P Szaktanulmány A Stehelin-féle, 1752-es Catechismusi Házi-Kints 2014 Hermán M. János
P Szaktanulmány 1563: a Heidelbergi Káté első négy kiadása 2014 Márkus Mihály
P Szaktanulmány Can the Heidelberg Catechism be Neglected in the Life of the Reformed Church of Hungary? 2014 Füsti-Molnár Szilveszter
P Esszé A zilah-ligeti református templom ólomkeretes ablaküvegei 2014 Szomor Attila
P Közlemény Die Rolle des Heidelberger Katechismus in der Verkündigung des 21. Jahrhunderts 2014 Csűry István
P Szaktanulmány Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata 2014 Kató Béla
P Szaktanulmány Miért neveztetsz keresztyénnek? A Heidelbergi Káté 32. kérdés-felelete 2014 Busch, Eberhard
P Szaktanulmány Előszó 2014 Juhász Tamás
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté időszerű üzenete és korhoz kötött vonásai 2014 Szűcs Ferenc
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté szerkezete és annak magyar református olvasata 1948-ban és 2013-ban 2014 Zalatnay István
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György

Heinrich Bullinger

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
S BA Szakdolgozat Heinrich Bullinger: on Justification 2021 Józsa Tamás
S BA Szakdolgozat Heinrich Bullinger: a megigazulás 2021 Józsa Tamás

lélek

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Kálvin tanítása a köztes állapotról, avagy alszanak-e a lelkek a halál után? 2017 Ledán M. István
P Szaktanulmány A Lélek élet (Róm 8,9–11) 2019 Kállay Dezső
S BA Szakdolgozat A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
S BA Szakdolgozat Isten lelke az Ószövetségben, különös tekintettel a lélek általi vezetés és tekintély kérdésére 2013 Gál Edith Bella
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
S MA Szakdolgozat A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
P Szaktanulmány A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György

szellem

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György

teológiai antropológia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
S MA Szakdolgozat Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István

test

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György