"Ti kinek mondotok engem?" tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

ekkléziológia

Type Title Year Contributor
P Research article Hogyan segítheti a liminalitás fogalma az ekkléziológiát? 2023 Füsti-Molnár Szilveszter
P Short note Ideje van az ültetésnek és ideje van a kiszaggatásnak 2012 Kozma Zsolt
P Research article Az egyház hálózati értelmezésének létjogosultsága és lehetséges következményei 2023 Beke Boróka
P Research article Templomozás. Gondolatok az istentiszteletről 2011 Juhász Tamás
T MA Szakdolgozat A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József
P Research article „Az egyház centruma a mennyben van.” A láthatatlan egyház Tavaszy Sándornál 2023 Juhász Tamás
P Essay Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Research article "Ti kinek mondotok engem?" 2024 Füsti-Molnár Szilveszter
P Research article Gondolatok az Anyaszentegyház ökumenikus jelzőinek mai értelmezéséhez 2012 Pásztori-Kupán István
T MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel
P Research article Stanley Hauerwas. A politikai teológia haszna kisebbségi helyzetben 2023 Sógor Géza
P Research article Erdélyi egyházi jövőkép 2018 Juhász Tamás
P Research article A COVID-19 világjárvány által kiváltott paradigmaváltozás a missziói ekkléziológiában 2021 Steiner József
P Monograph A református szabad egyházak története 1924 Gyenge János
P Research article Bonhoeffer egyháztana a posztmodern gyülekezeti igények tükrében 2023 Balázs Gergő
P Research article Ekléziológiai lehetőségek a posztmodernben: Lesslie Newbigin és a missziói ekléziológia 2011 Simon János

hitvallásosság

Type Title Year Contributor
P Research article "Ti kinek mondotok engem?" 2024 Füsti-Molnár Szilveszter
P Research article Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Papp György
P Research article Barth valláskritikájának maradandó értéke 2021 Fazakas Sándor
T MA Szakdolgozat Az Apostoli hitvallás tételei a 2021-es Lelkem csak téged áld ifjúsági énekeskönyv énekei tükrében 2023 Nagy Ádám Attila

identitás

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Keresztyén fiatalok identitás státuszának összehasonlítása a James Marcia modell alapján a Küküllői Egyházmegye két gyülekezetében 2024 Kutasi Beáta
P Research article Jövevények és idegenek 2022 Éles Éva
P Research article "Ti kinek mondotok engem?" 2024 Füsti-Molnár Szilveszter
T MA Szakdolgozat A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
P Research article Kimozdulás az idegenbe: turisták, menekültek, zarándokok 2023 Simon János
P Research article A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Research article Református identitáskrízis a 21. században 2023 Németh Tamás
T BA Szakdolgozat Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta

identititásvesztés

Type Title Year Contributor
P Research article "Ti kinek mondotok engem?" 2024 Füsti-Molnár Szilveszter

krisztológia

Type Title Year Contributor
P Research article "Ti kinek mondotok engem?" 2024 Füsti-Molnár Szilveszter
P Research article A Fiú Isten problematikája Szász Domokos prédikációiban 2018 Geréb Miklós
T BA Szakdolgozat Az Unitárius Káté Jézusra vonatkozó kérdései a modern Jézus-kutatás fényében 2005 Szabó Előd
P Research article Az immanens szentháromságtan 1970 Borbáth Dániel
P Research article A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Research article Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
P Research article Paul Tillich krisztológiája 2016 Kozák Péter
T MA Szakdolgozat A Zsidókhoz írt levél krisztológiájának ószövetségi exegézise és hermeneutikája 1998 Balogh Csaba
P Research article A Korán Jézus- és istenképe a keresztyén teológia mérlegén 2021 Opra Koppány
T BA Szakdolgozat Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre
P Research article A liberális krisztológia: a legendák Krisztusa és Jézus szelleme 2012 Kovács Ábrahám

népi vallásosság

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Életút a babonák kíséretében 2011 Máthé Lóránd Árpád
P Research article Jézus-mintázatok a népmesékben 2022 Bálint Péter
T MA Szakdolgozat Élménytársadalom és egyház 2017 Bardócz-Tódor András
P Research article Világi piéták 2018 Bak Áron
T BA Szakdolgozat A személyes hit hatása a társas kapcsolatokra 2012 Csikai Annamária
T BA Szakdolgozat Jézus és a tömeg kapcsolata a szinoptikus evangéliumokban 2023 Karácsonyi József-Lehel
T MA Szakdolgozat A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
P Research article A református népi vallásosság megnyilvánulásai az erdélyi temetési szertartásokon 2017 Somfalvi Edit
T MA Szakdolgozat A nők szerepe az ókori Közel-Kelet és Izrael kultuszában 2020 Gábor Tímea
P Research article Era cultul oficial din Regatul Israel iahvist? 2023 Kató Szabolcs Ferencz
T MA Szakdolgozat Temetéssel kapcsolatos népi vallásos rítusok és a temetési szertartás a hétfalusi evangélikusok gyakorlatában 2014 Lőrincz Imola
P Research article Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
T MA Szakdolgozat Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Research article "Ti kinek mondotok engem?" 2024 Füsti-Molnár Szilveszter

posztmodern

Type Title Year Contributor
P Research article Posztmodern kritikai augusztinizmus 2023 Visky Sándor Béla
P Research article "Ti kinek mondotok engem?" 2024 Füsti-Molnár Szilveszter
T MA Szakdolgozat Bonhoeffer egyháztana a posztmodern gyülekezeti igények tükrében 2023 Balázs Gergő
P Research article Bonhoeffer egyháztana a posztmodern gyülekezeti igények tükrében 2023 Balázs Gergő
T BA Szakdolgozat Kép a szóban. Az evangélium hirdetése a posztmodern korban 2023 Szilágyi Alpár
P Research article Református identitáskrízis a 21. században 2023 Németh Tamás
P Research article Facie ad faciem – nincs tehát alibi a létben 2023 Horváth Levente
P Research article „Isten halott.” De mi van az emberrel? 2023 Vitus-Bulbuk István

vallásosság

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Vallásosság, csak egy emberi szükséglet vagy annál több 2016 Benedek Csongor
T BA Szakdolgozat A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
T MA Szakdolgozat Ekkléziogén (vallásos) neurózis 2014 Csikai Annamária
T BA Szakdolgozat Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában 2017 Debreczeni István
T MA Szakdolgozat Ifjúsági korszakváltás az erdélyi unitárius egyházban 2011 Fülöp Júlia
T BA Szakdolgozat A személyes hit hatása a társas kapcsolatokra 2012 Csikai Annamária
P Research article "Ti kinek mondotok engem?" 2024 Füsti-Molnár Szilveszter
T BA Szakdolgozat A spiritualitás változó fogalma a Bibliától napjainkig 2020 Tatár Ágnes-Tekla