Bibza Gábor kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

erdélyi nyomtatványok külföldön

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor

erdélyi református egyház

Típus Title Year Contributor
S N/A Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
P Szaktanulmány A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
P Szaktanulmány Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
S N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
P Szaktanulmány A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
P Beszámoló 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Szaktanulmány Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről 2017 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Szaktanulmány Impériumváltás után 2021 Biró István
S N/A Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
S N/A Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Szaktanulmány Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Tudománynépszerűsítő cikk A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Ami a kötetből kimaradt 2017 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
S N/A The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor
P Szaktanulmány "Kertész az egyház veteményeskertjében" 2018 Buzogány Dezső
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
S N/A Az 1807-es és 1809-es évi zsinati jegyzőkönyvek 2022 Fodor Éva Annamária
P Monográfia A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
P Szaktanulmány Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Esszé Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Szaktanulmány A szórványlét, illetve szórványszolgálat nyelvi kihívásai 2014 Tunyogi Lehel
P Szaktanulmány A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán

Heidelbergi Káté

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Tatai (Csirke) Ferenc, „V. D. M., vir est optimus” 2014 Hermán M. János
P Szaktanulmány Nyomtatott káték a Kárpát-medencében (1538–1711) 2018 Bibza Gábor
P Szaktanulmány Az egy, igaz, örök Isten. A Heidelbergi Káté 8. úrnapja 24–25. kérdés-feleletének magyarázata 2012 Fekete Károly
P Szaktanulmány A káték "fölöttébb szükséges voltáról" 2014 Rezi Elek
P Szaktanulmány Betoldás vagy nem? Káténk maradandó megoldatlansága 2014 Fekete Csaba
P Szaktanulmány A hitvallási iratokra jellemző funkciók megjelenése a Heidelbergi Kátéban 2014 Fekete Károly
P Szaktanulmány Guilt, Grace and Gratitude 2014 Verboom, Wim
P Szaktanulmány A hit és a jó cselekedetek kérdése a Heidelbergi Káté korában és ma 2014 Püsök Sarolta
S N/A Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
P Szaktanulmány Miért neveztetsz keresztyénnek? A Heidelbergi Káté 32. kérdés-felelete 2014 Busch, Eberhard
P Recenzió, kritika Karl Barth: A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján 2014 Papp György
P Szaktanulmány A Stehelin-féle, 1752-es Catechismusi Házi-Kints 2014 Hermán M. János
P Beszámoló A Heidelbergi Káté használatának jelentősége a felvidéki református egyházban 2014 Erdélyi Géza
P Szaktanulmány A kátémagyarázatos istentisztelet 2014 Kelemen Attila
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté szerkezete és annak magyar református olvasata 1948-ban és 2013-ban 2014 Zalatnay István