„Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

empirikus kutatás

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában 2022 Lacatos Norbert
S BA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
S MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S BA Szakdolgozat A korai anya–gyerek kapcsolat és annak kihatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötődéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára 2022 Nagy Eszter

hitoktatás (katechézis)

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
S MA Szakdolgozat Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
S BA Szakdolgozat A szellemileg sérült emberek hitoktatása 2020 Szabó Gabriella
S MA Szakdolgozat Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis 2021 György Szabolcs
S MA Szakdolgozat A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István
S BA Szakdolgozat A bibliodráma módszerének alkalmazása az öt-nyolc osztályos diákok katekézisében 2012 Kovács László
S MA Szakdolgozat A kisiskolás gyermekek vallásos nevelése 2022 Tamási Noémi
S BA Szakdolgozat Istentiszteleti rendtartás és mintaistentiszteletek a vallásórások gyermek-istentisztelete számára 2021 Csatári Leila
S MA Szakdolgozat Hogyan munkálhatjuk a II. éves konfirmandusoknál a hitvallástételt a kooperatív módszer segítségével? 2020 Tökölyi Csaba-Krisztián
S BA Szakdolgozat Az iskolai katechézis relevanciája az egyház, a fejlődéslélektan és a diákok véleményének tükrében 2019 Andrei Imelda Paula
S MA Szakdolgozat Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
S BA Szakdolgozat Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet
S BA Szakdolgozat Hatékony katekéta = hatékony katekézis 2020 Várdai Dávid
S BA Szakdolgozat Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
S BA Szakdolgozat Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” 2021 Lőrinczi Alpár János
S MA Szakdolgozat Gyermek-istentiszteletek módszertana és gyűjteménye 2019 Nagy Henrietta
S BA Szakdolgozat A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
S MA Szakdolgozat A média hatása a gyerekekre 2011 Ferkő Andor
S BA Szakdolgozat Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
S BA Szakdolgozat A vallásos nevelés segédeszközei és ezek hatása a gyermekek vallásos fejlődésére 2021 Szombatfalvi Etelka
S BA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
S MA Szakdolgozat Vallásos nevelésre néző személyiségfejlesztő csoportjátékok elmélete és gyűjteménye 2016 Györgyilyés Izolda
S BA Szakdolgozat A katekézis reformálhatósága-elmélet és tapasztalat különös tekintettel a Szatmári Református Egyházmegyében végzett felmérésekre 2013 Mészáros Mihály Immánuel

ifjúság

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
S MA Szakdolgozat Oktatótáborok szervezése és lebonyolítása konfirmandus korosztály számára 2013 Kötő Ferenc Barna
S MA Szakdolgozat Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
P Monográfia Vezérfonal az ifjúság gondozására 1920 Imre Lajos
S MA Szakdolgozat A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
S MA Szakdolgozat A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József
S MA Szakdolgozat Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós
P „Nem csak a húszéveseké…” 2001 Adorjáni Zoltán
S MA Szakdolgozat A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
S BA Szakdolgozat A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
S MA Szakdolgozat Ifjúsági szubkultúrák jelenléte, egyházi megértése és hasznosítása 2011 Tófalvi Tamás
S MA Szakdolgozat A bibliai üzenet hatékony átadása bibliaórán a 14-19 éves korosztály számára 2016 Simon Emőke
S MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S MA Szakdolgozat A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
S MA Szakdolgozat A konfirmáció pásztorálpszichológiai és didaktikai vonatkozásai 2020 Nagy Zsuzsanna
S MA Szakdolgozat A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula

ifjúság-pásztoráció

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Párkapcsolati nehézségek és a pár lelkigondozása 2017 Gombos Gábor József
S MA Szakdolgozat Ifjúsági szubkultúrák jelenléte, egyházi megértése és hasznosítása 2011 Tófalvi Tamás
S MA Szakdolgozat A konfirmáció pásztorálpszichológiai és didaktikai vonatkozásai 2020 Nagy Zsuzsanna
S MA Szakdolgozat Ifjúsági korszakváltás az erdélyi unitárius egyházban 2011 Fülöp Júlia
S MA Szakdolgozat Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós
S MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S MA Szakdolgozat A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele

ifjúsági munka

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S MA Szakdolgozat A konfirmáció pásztorálpszichológiai és didaktikai vonatkozásai 2020 Nagy Zsuzsanna
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
P Recenzió, kritika Jim Burns: Ifjúságépítők 2009 Kató Szabolcs Ferencz
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
P Szaktanulmány Nagy István lelkipásztor (1916—2003) önéletrajza és publikációi 2016 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső

Szilágyság

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S BA Szakdolgozat A patronátus intézménye a szilágysági egyházközségekben 2017 Tőtős Emese Brigitta
S MA Szakdolgozat A Szilágy-Szolnoki Református Egyházmegye mindennapjai, különös tekintettel a XIX. századra 2017 Ádám Zsolt
P Szaktanulmány Adatok Ikafalvi B. János élettörténetéhez 2018 Zsigmond Attila