Katekézis a református egyházban. I. tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

erdélyi református egyház

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat Az 1807-es és 1809-es évi zsinati jegyzőkönyvek 2022 Fodor Éva Annamária
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
S MA Szakdolgozat Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány Ami a kötetből kimaradt 2017 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S BA Szakdolgozat A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről 2017 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
P Tudománynépszerűsítő cikk A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
P Szaktanulmány "Kertész az egyház veteményeskertjében" 2018 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Szaktanulmány A szórványlét, illetve szórványszolgálat nyelvi kihívásai 2014 Tunyogi Lehel
P Szaktanulmány Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Népegyházi interpretációk az erdélyi református egyházban 2023 Péntek-Gyimesi András
P Szaktanulmány Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Esszé Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
S BA Szakdolgozat Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Szaktanulmány A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
P Szaktanulmány A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Beszámoló 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó
P Szaktanulmány Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
P Szaktanulmány Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
S MA Szakdolgozat The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
P Monográfia A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
S BA Szakdolgozat A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán
P Szaktanulmány Impériumváltás után 2021 Biró István
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső

Heidelbergi Káté

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté szerkezete és annak magyar református olvasata 1948-ban és 2013-ban 2014 Zalatnay István
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
S TDK Gondviseléshit a keresztyénség és a sztoicizmus párhuzamában 2022 Kovács Hanna-Lilla
P Szaktanulmány Hit és hitetlenség annak idején és a mai világban 2014 Szűcs Ferenc
P Szaktanulmány A kátémagyarázatos istentisztelet 2014 Kelemen Attila
P Szaktanulmány Betoldás vagy nem? Káténk maradandó megoldatlansága 2014 Fekete Csaba
P Recenzió, kritika Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata. Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben 2014 Oroszi Kálmán
P Beszámoló A Heidelbergi Káté használatának jelentősége a felvidéki református egyházban 2014 Erdélyi Géza
P Szaktanulmány "Vera iustitia et sanctitate praeditum…" 2014 Papp György
S BA Szakdolgozat Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján 2012 Mészáros János András
S BA Szakdolgozat Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
P Szaktanulmány Hitvallás – a magasztalástól a szimbólumig 2014 Pólya Katalin
P Szaktanulmány A Stehelin-féle, 1752-es Catechismusi Házi-Kints 2014 Hermán János
P Szaktanulmány A káték "fölöttébb szükséges voltáról" 2014 Rezi Elek
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté kéziratos magyarázatai Erdélyben 2014 Ballai Zoltán
P Recenzió, kritika Karl Barth: A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján 2014 Papp György
P Szaktanulmány Can the Heidelberg Catechism be Neglected in the Life of the Reformed Church of Hungary? 2014 Füsti-Molnár Szilveszter
P Szaktanulmány Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata 2014 Kató Béla
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté mint keresztelési hitvallás 2014 Verboom, Wim
P Szaktanulmány Az egy, igaz, örök Isten. A Heidelbergi Káté 8. úrnapja 24–25. kérdés-feleletének magyarázata 2012 Fekete Károly
P Szaktanulmány Miért neveztetsz keresztyénnek? A Heidelbergi Káté 32. kérdés-felelete 2014 Busch, Eberhard
P Szaktanulmány A váradi nyomdászat kátékiadványai 2014 Pálfi József
S BA Szakdolgozat Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
P Szaktanulmány Nyomtatott káték a Kárpát-medencében (1538–1711) 2018 Bibza Gábor
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté időszerű üzenete és korhoz kötött vonásai 2014 Szűcs Ferenc
P Szaktanulmány Kéziratos kátémagyarázatok teológiai vizsgálata 2014 Ballai Zoltán
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté Szentírás-használata, különös tekintettel az úrvacsoráról szóló tanításra 2014 Vladár Gábor
P Szaktanulmány Tatai (Csirke) Ferenc, „V. D. M., vir est optimus” 2014 Hermán János
P Beszámoló Jubileumi megemlékezés a Heidelbergi Káté születésének 450. évfordulója alkalmával 2014 Hermán János
P Szaktanulmány A hit és a jó cselekedetek kérdése a Heidelbergi Káté korában és ma 2014 Püsök Sarolta
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté 1. kérdése 2014 Varga Judit
P Szaktanulmány Az egyház hite és hitvallás az egyházban 2014 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Ifj. Teleki Domokos kátéfordítása 2013 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról? Megjegyzések a Heidelbergi Káté 123. feleletéhez 2014 Twardella, Günter
P Szaktanulmány A Felvidéken használt református káték 1920-tól napjainkig 2014 Lévai Attila
P Monográfia Az erdélyi román reformáció kátéirodalma 1942 Mózes András
P Szaktanulmány “Vera iustitia et sanctitate praeditum…” 2021 Papp György
P Szaktanulmány Guilt, Grace and Gratitude 2014 Verboom, Wim
P Szaktanulmány Schüler des Katechismus von Heidelberg unter die Predigt. Ein Erfahrungsbeitrag 2014 Graaf, Jan van der
P Szaktanulmány 1563: a Heidelbergi Káté első négy kiadása 2014 Márkus Mihály
P Esszé A zilah-ligeti református templom ólomkeretes ablaküvegei 2014 Szomor Attila
P Közlemény Die Rolle des Heidelberger Katechismus in der Verkündigung des 21. Jahrhunderts 2014 Csűry István
P Szaktanulmány Singura mângâiere 2014 Androne Mihai
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány A hitvallási iratokra jellemző funkciók megjelenése a Heidelbergi Kátéban 2014 Fekete Károly
P Szaktanulmány Előszó 2014 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Die Freude auf das letzte Gericht 2014 Busch, Eberhard

hitoktatás (katechézis)

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A katekézis reformálhatósága-elmélet és tapasztalat különös tekintettel a Szatmári Református Egyházmegyében végzett felmérésekre 2013 Mészáros Mihály Immánuel
S BA Szakdolgozat Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
S MA Szakdolgozat Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
S BA Szakdolgozat A szellemileg sérült emberek hitoktatása 2020 Szabó Gabriella
S MA Szakdolgozat Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis 2021 György Szabolcs
S MA Szakdolgozat A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István
S BA Szakdolgozat A bibliodráma módszerének alkalmazása az öt-nyolc osztályos diákok katekézisében 2012 Kovács László
S BA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
S BA Szakdolgozat Istentiszteleti rendtartás és mintaistentiszteletek a vallásórások gyermek-istentisztelete számára 2021 Csatári Leila
S MA Szakdolgozat Hogyan munkálhatjuk a II. éves konfirmandusoknál a hitvallástételt a kooperatív módszer segítségével? 2020 Tökölyi Csaba-Krisztián
S BA Szakdolgozat Az iskolai katechézis relevanciája az egyház, a fejlődéslélektan és a diákok véleményének tükrében 2019 Andrei Imelda Paula
S MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S MA Szakdolgozat Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
S BA Szakdolgozat Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet
S BA Szakdolgozat Hatékony katekéta = hatékony katekézis 2020 Várdai Dávid
P Szaktanulmány O călătorie în istoria pedagogiei biblice și antice, ajutorul primordial în formarea ucenicilor lui Isus Hristos 2023 Somfalvi Edit
S BA Szakdolgozat Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” 2021 Lőrinczi Alpár János
S MA Szakdolgozat Gyermek-istentiszteletek módszertana és gyűjteménye 2019 Nagy Henrietta
S BA Szakdolgozat A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
S MA Szakdolgozat A kisiskolás gyermekek vallásos nevelése 2022 Tamási Noémi
S MA Szakdolgozat A média hatása a gyerekekre 2011 Ferkő Andor
S BA Szakdolgozat Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
S BA Szakdolgozat A vallásos nevelés segédeszközei és ezek hatása a gyermekek vallásos fejlődésére 2021 Szombatfalvi Etelka
P Szaktanulmány Imre Lajos (1888-1974) 1996 Adorjáni Zoltán
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
S MA Szakdolgozat Vallásos nevelésre néző személyiségfejlesztő csoportjátékok elmélete és gyűjteménye 2016 Györgyilyés Izolda