19. századi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye 1816/II. évi esperesi vizitációi 2023 Barticel-Kiss Benjámin
P Szaktanulmány Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
S TDK Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1905) 2022 Nagy Dávid
S BA Szakdolgozat Az 1814. évi zsinat 2021 Székely Laura Melinda
S MA Szakdolgozat Az 1826. évi zsinat 2023 Begué Mátyás Eugene Victor
P Szaktanulmány Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila
P Szaktanulmány Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Magyar Balázs Dávid
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1818-as év második felében 2023 Czéczei Tamás-Lóránd
S MA Szakdolgozat A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1802-es év második felében 2021 Bucsi Brigitta
S MA Szakdolgozat Az 1823. évi Generális Zsinat határozatai 2023 Kocsis Norbert-Iosif
P Szaktanulmány Tárgykultúra vagy könyvkultúra? 2018 Hegyi Ádám
S BA Szakdolgozat Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
S BA Szakdolgozat Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Szaktanulmány Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
S MA Szakdolgozat Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1920) 2023 Nagy Dávid
S BA Szakdolgozat A Görgényi Református Egyházmegye 1807-es évének vizitációs jegyzőkönyve (I) 2022 Bíró Kitti Odett
S BA Szakdolgozat Az 1815. évi Generális Zsinat 2021 Szabó Andor Gellért

19. századi teológiatörténet

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A liberális és racionális teológia a XIX. század második felében Erdélyben 2013 Dénes Lajos Levente
S BA Szakdolgozat Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
S BA Szakdolgozat A darwinizmus fogadtatása az erdélyi unitárius teológiai és egyházi életben a 19. század második felében 2011 Molnár Imola
S MA Szakdolgozat Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila

Heidelbergi Káté

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Előszó 2014 Juhász Tamás
S BA Szakdolgozat Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté szerkezete és annak magyar református olvasata 1948-ban és 2013-ban 2014 Zalatnay István
P Szaktanulmány A Stehelin-féle, 1752-es Catechismusi Házi-Kints 2014 Hermán János
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Can the Heidelberg Catechism be Neglected in the Life of the Reformed Church of Hungary? 2014 Füsti-Molnár Szilveszter
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté mint keresztelési hitvallás 2014 Verboom, Wim
P Recenzió, kritika Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata. Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben 2014 Oroszi Kálmán
P Szaktanulmány Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata 2014 Kató Béla
P Szaktanulmány Miért neveztetsz keresztyénnek? A Heidelbergi Káté 32. kérdés-felelete 2014 Busch, Eberhard
P Beszámoló A Heidelbergi Káté használatának jelentősége a felvidéki református egyházban 2014 Erdélyi Géza
S BA Szakdolgozat Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján 2012 Mészáros János András
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté időszerű üzenete és korhoz kötött vonásai 2014 Szűcs Ferenc
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté Szentírás-használata, különös tekintettel az úrvacsoráról szóló tanításra 2014 Vladár Gábor
P Szaktanulmány Nyomtatott káték a Kárpát-medencében (1538–1711) 2018 Bibza Gábor
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté kéziratos magyarázatai Erdélyben 2014 Ballai Zoltán
P Szaktanulmány Kéziratos kátémagyarázatok teológiai vizsgálata 2014 Ballai Zoltán
P Szaktanulmány A hit és a jó cselekedetek kérdése a Heidelbergi Káté korában és ma 2014 Püsök Sarolta
P Recenzió, kritika Karl Barth: A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján 2014 Papp György
P Szaktanulmány Az egyház hite és hitvallás az egyházban 2014 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Az egy, igaz, örök Isten. A Heidelbergi Káté 8. úrnapja 24–25. kérdés-feleletének magyarázata 2012 Fekete Károly
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté 1. kérdése 2014 Varga Judit
P Szaktanulmány Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról? Megjegyzések a Heidelbergi Káté 123. feleletéhez 2014 Twardella, Günter
P Szaktanulmány A váradi nyomdászat kátékiadványai 2014 Pálfi József
S BA Szakdolgozat Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
P Szaktanulmány Guilt, Grace and Gratitude 2014 Verboom, Wim
P Szaktanulmány 1563: a Heidelbergi Káté első négy kiadása 2014 Márkus Mihály
P Szaktanulmány “Vera iustitia et sanctitate praeditum…” 2021 Papp György
P Szaktanulmány Tatai (Csirke) Ferenc, „V. D. M., vir est optimus” 2014 Hermán János
P Szaktanulmány Schüler des Katechismus von Heidelberg unter die Predigt. Ein Erfahrungsbeitrag 2014 Graaf, Jan van der
P Szaktanulmány Singura mângâiere 2014 Androne Mihai
P Beszámoló Jubileumi megemlékezés a Heidelbergi Káté születésének 450. évfordulója alkalmával 2014 Hermán János
P Szaktanulmány A hitvallási iratokra jellemző funkciók megjelenése a Heidelbergi Kátéban 2014 Fekete Károly
P Szaktanulmány Ifj. Teleki Domokos kátéfordítása 2013 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Die Freude auf das letzte Gericht 2014 Busch, Eberhard
P Szaktanulmány A Felvidéken használt református káték 1920-tól napjainkig 2014 Lévai Attila
P Monográfia Az erdélyi román reformáció kátéirodalma 1942 Mózes András
P Szaktanulmány Hit és hitetlenség annak idején és a mai világban 2014 Szűcs Ferenc
P Szaktanulmány Betoldás vagy nem? Káténk maradandó megoldatlansága 2014 Fekete Csaba
S TDK Gondviseléshit a keresztyénség és a sztoicizmus párhuzamában 2022 Kovács Hanna-Lilla
P Esszé A zilah-ligeti református templom ólomkeretes ablaküvegei 2014 Szomor Attila
P Szaktanulmány A kátémagyarázatos istentisztelet 2014 Kelemen Attila
P Szaktanulmány "Vera iustitia et sanctitate praeditum…" 2014 Papp György
P Közlemény Die Rolle des Heidelberger Katechismus in der Verkündigung des 21. Jahrhunderts 2014 Csűry István
P Szaktanulmány Hitvallás – a magasztalástól a szimbólumig 2014 Pólya Katalin
P Szaktanulmány A káték "fölöttébb szükséges voltáról" 2014 Rezi Elek

kátéoktatás

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
S BA Szakdolgozat Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid

liberális teológia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A dialektika theologia és az exegézis 1970 Mátyás Ernő
P Kutatási összefoglaló Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás 2022 Bodnár Lajos
P Szaktanulmány Isten a folyamatteológiában 2019 Szent-Iványi Ilona
P Szaktanulmány Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése két prédikációban 2017 Geréb Miklós
P Szaktanulmány A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Kovács Albert (1838–1904) teológiai szabadelvűségének forrásai 2021 Bodnár Lajos
P Szaktanulmány Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Reinhold Niebuhr teológiai és társadalometikai gondolatainak értékelése 2019 Papp Zsolt
S TDK A református új ortodoxia és a liberális teológia vitája a 19. század második felében 2019 Nagy Dávid
S BA Szakdolgozat Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
P Szaktanulmány A Fiú Isten problematikája Szász Domokos prédikációiban 2018 Geréb Miklós
P Szaktanulmány “Brothers in arms”. Simén Domokos és a magyar református liberális teológia 2019 Kovács Ábrahám

protestáns ortodoxia

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
P Szaktanulmány Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Bodola János védekezése 2018 Kolumbán Vilmos József
P Forráskiadvány Zilahi Sebes János apológiája 2017 Kolumbán Vilmos József
P Forráskiadvány Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele 2018 Kolumbán Vilmos József