16. századi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
S MA Szakdolgozat A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban 2020 Józsa Tihamér
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Beszámoló Egység a különbözőségben 2017 Buzogány Dezső
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
P Szaktanulmány Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor

17. századi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
S TDK Színház az egész világ 2021 Nagy Norbert
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
S MA Szakdolgozat A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban 2020 Józsa Tihamér
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye négy gyülekezetének összeírásai 1687-ből 2023 Csatári Leila
P Forráskiadvány Zilahi Sebes János apológiája 2017 Kolumbán Vilmos József
S BA Szakdolgozat Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában 2022 Nagy Norbert
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Franekeri héber carmina gratulatoria Martonfalvi György és diákjainak tollából 2021 Zsengellér József
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes

18. századi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében 2018 Sipos Gábor
S MA Szakdolgozat Verstói György élete 2021 Tasnádi István
S BA Szakdolgozat Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
S BA Szakdolgozat Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Szaktanulmány Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor
P Szaktanulmány Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Forráskiadvány Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele 2018 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
S MA Szakdolgozat Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Szaktanulmány 18. századi szálszámolásos fehérhímzésű abroszok a Görgényi Református Egyházmegyében 2017 Horváth Iringó
P Szaktanulmány Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
S MA Szakdolgozat The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor

19. századi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Szaktanulmány Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
S MA Szakdolgozat Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1920) 2023 Nagy Dávid
S BA Szakdolgozat A Görgényi Református Egyházmegye 1807-es évének vizitációs jegyzőkönyve (I) 2022 Bíró Kitti Odett
S BA Szakdolgozat Az 1815. évi Generális Zsinat 2021 Szabó Andor Gellért
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye 1816/II. évi esperesi vizitációi 2023 Barticel-Kiss Benjámin
P Szaktanulmány Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
S TDK Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1905) 2022 Nagy Dávid
S BA Szakdolgozat Az 1814. évi zsinat 2021 Székely Laura Melinda
S MA Szakdolgozat Az 1826. évi zsinat 2023 Begué Mátyás Eugene Victor
P Szaktanulmány Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila
P Szaktanulmány Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Magyar Balázs Dávid
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1818-as év második felében 2023 Czéczei Tamás-Lóránd
S MA Szakdolgozat A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1802-es év második felében 2021 Bucsi Brigitta
S MA Szakdolgozat Az 1823. évi Generális Zsinat határozatai 2023 Kocsis Norbert-Iosif
P Szaktanulmány Tárgykultúra vagy könyvkultúra? 2018 Hegyi Ádám
S BA Szakdolgozat Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid

erdélyi unitárius egyház

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A könyvek sorsa, avagy unitárius egyházpolitika a türelmi rendelet évtizedeiben 2012 Kovács Sándor
S MA Szakdolgozat Balázs Ferenc hit- és életfelfogása az "Új ember vallása" című kéziratos munkája alapján 2015 Jobbágy Mária Júlia
S BA Szakdolgozat Dr. Kiss Elek unitárius püspök egyházi szolgálata írott hagyatékának tükrében 2011 Mátéfi Timea
P Szaktanulmány Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Közelmúltkutatás az unitárius egyházban (előzmények, értelmezési kísérletek, eredmények) 2017 Pál János
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
S BA Szakdolgozat A Kolozsvári Unitárius Kollégium végzett diákjainak fényképes katasztere 1878-tól 1911-ig 2020 Ilkei Lóránd
S BA Szakdolgozat A nők szerepe a Magyar Unitárius Egyház történetében 2014 Györgyilyés Izolda
P Szaktanulmány Orbán Balázs és az Unitárius Egyház 2010 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Ferencz József Angliában 2019 Kovács Sándor
S MA Szakdolgozat Az unitárius konfirmáció történeti háttere, hitelvi alapjai és gyakorlati vetületei 2015 Szász Tünde
S BA Szakdolgozat A darwinizmus fogadtatása az erdélyi unitárius teológiai és egyházi életben a 19. század második felében 2011 Molnár Imola
S BA Szakdolgozat Dr. Kovács Lajos püspök élete és munkássága 2015 Palkó Zalán Koppány
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Szaktanulmány Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján 2018 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Metamorphosis Ecclesiæ. Az erdélyi unitárius intézményrendszer a 16–18. században 2010 Kovács Sándor
S MA Szakdolgozat Az Unitárius Egyház missziója napjainkban 2018 Szilágyi Szilamér
S BA Szakdolgozat Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele
P Szaktanulmány „Simpozion 1979”. Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés 2013 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Az egységesítés „göröngyös útjain” 2017 Kovács Sándor
S MA Szakdolgozat A Marosi Egyházkör unitárius egyházközségeinek kibővített katasztere 2011 Csécs Márton Lőrinc
S BA Szakdolgozat Az Erdélyi Unitárius Akademiták teológiai érdeklődésének bemutatása és értékelése 2010 Vass Károly
S BA Szakdolgozat Az 1968-as és 1979-es ünnepségek, Dávid Ferenc narratívák az államszocializmus éveiben 2015 Szombatfalvi Csongor
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
P Szaktanulmány A magyar unitárius peregrinatio academica vázlatos története 1848 után 2009 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak 2012 Kolumbán Vilmos József
S MA Szakdolgozat Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
S BA Szakdolgozat A Tavaszi Bimbók 2011 Major László
S BA Szakdolgozat Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában 2022 Nagy Norbert
P Szaktanulmány A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből 2017 Molnár Lehel
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
S BA Szakdolgozat Hermeneutikai alapelvek kutatása két évtized unitárius prédikációirodalmában 1971-1991 2005 Nagy Endre
S BA Szakdolgozat Dávid Ferenc kultusztörténete a 19-20. században 2015 Léta Zsolt
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Kriza János, a püspök 2011 Kovács Sándor

Kolozsvári Unitárius Kollégium

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában 2022 Nagy Norbert
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
S BA Szakdolgozat A Kolozsvári Unitárius Kollégium végzett diákjainak fényképes katasztere 1878-tól 1911-ig 2020 Ilkei Lóránd
S TDK Színház az egész világ 2021 Nagy Norbert

unitárius egyház

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
S BA Szakdolgozat Confutatio Arianorum azaz Szegedi Kis István Loci Communes-enek egyháztörténeti háttere különös tekintettel az antitrinitarizmus cáfolatára 2001 Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban 2022 Simon József
P Szaktanulmány Az unitárius reformáció nyomában 2017 Kovács Sándor
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Szaktanulmány Egy ismeretlen ismerős 2022 Lovas Borbála
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Szaktanulmány Prédikáció és fegyelmezetlenség 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Tanulmánykötet Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Lovas Borbála
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
P Szaktanulmány Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Mutatis mutandis 2019 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében 2022 Lenyó Orsolya
P Tanulmánykötet Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Recenzió, kritika A Gyergyaiak a város, az egyház és a tudomány szolgálatában. Egy erdélyi unitárius család három százada 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
P Szaktanulmány Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján 2018 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Tavaszy Sándor beszámolói, írásai az unitáriusokról 2022 Rezi Elek

zeneoktatás

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A Kolozsvári Református Teológiai Fakultás ének- zene egylete a 20. század elején 2023 Ilyés Hunor István
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Benkő Timea