Nüsszai Gergely tanítása tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

dogmatörténet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány St. Basil as Doctrinal Authority and Spiritual Example for Theodoret of Cyrus 2013 Pásztori-Kupán István
S MA Szakdolgozat „Vita angelica” az ókori keleti egyházban 2012 Fodor Örs
S BA Szakdolgozat A sátán és a démonok Órigenész gondolkodásában 2011 Dezső László Levente
S BA Szakdolgozat A szabad akarat kérdése az egyházatyáktól Tavaszy Sándor és Török István koráig 2016 Bíró Botond
P Recenzió, kritika Kovács Ábrahám (szerk.): Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Tanulmányok 2018 Bányai László
S MA Szakdolgozat A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
S BA Szakdolgozat A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában 2012 Mezei Sándor
S BA Szakdolgozat Szűz Mária mennybevitelének dogmatörténeti elemzése 2018 Erdei Árpád Előd
P Szaktanulmány Dogma, dogmatika, dogmatörténet 2023 Papp György
S MA Szakdolgozat Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő
S BA Szakdolgozat Szűz Mária személye a lutheránus teológiában 2011 Lőrincz Imola
S BA Szakdolgozat Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
P Tanulmánykötet In aetatum confiniis 2021 Papp György
S MA Szakdolgozat Poitiers-i Hilarius élete és teológiai jelentősége 2016 Bacsó István
S BA Szakdolgozat Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre
S BA Szakdolgozat A helyreállítástan fejlődése az Óegyházban Nüsszai Gergelyig 2018 Csalai Adorján
P Szaktanulmány Crucial choices 2023 Kooi Cornelis van der
P Szaktanulmány A Syriac Christology and Polemics Against the Jews: a theology of Aphrahat 2009 Kovács Ábrahám
S BA Szakdolgozat Küroszi Theodoretosz Haereticarum fabularum compendium 2006 Papp György
S BA Szakdolgozat A szentháromságtan fejlődéstörténete a Szentírás lapjaitól a 381-es konstantinápolyi zsinat hitvallásáig 2014 Benedek Csongor
P Szaktanulmány Quotations of Theodoret’s De sancta et vivifica Trinitate in Euthymius Zigabenus’ Panoplia Dogmatica 2002 Pásztori-Kupán István
S MA Szakdolgozat A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
S BA Szakdolgozat Augustinus és Pelagius élete, valamint vitájuk rövid összefoglalása 2012 Major Erneszt Dániel
S BA Szakdolgozat A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
P Recenzió, kritika G. van den Brink – C. van der Kooi: Christelijke dogmatiek. Een inleiding 2023 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
S BA Szakdolgozat Filioque-Kelet és Nyugat teológiai vitája az első VI. században 2003 Kali Tünde
S BA Szakdolgozat Augustinus szentháromságtana 2013 Bacsó István
S BA Szakdolgozat Arius hatása a Nicea utáni ariánus zsinatok tanítására 2019 Okos Rebeka-Júlia

egyházatyák

Type Title Year Contributor
P Tanulmánykötet Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019 Papp György
S BA Szakdolgozat Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
P Recenzió, kritika D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019 D. Tóth Judit
P Monográfia Theodoret of Cyrus’s Double Treatise On the Trinity and On the Incarnation 2007 Pásztori-Kupán István
S MA Szakdolgozat Poitiers-i Hilarius élete és teológiai jelentősége 2016 Bacsó István
P Szaktanulmány Eretneknek minősített óegyházi teológusok az Institutióban 2013 Papp György
P Szaktanulmány The “Dialogue” between Calvin and the Church Fathers on the Sacrament of Baptism 2021 Papp György
S MA Szakdolgozat Jusztinosz mártír élete és jelentősége az óegyházi irodalomban és napjainkban 2015 Bedő Judit Boróka
P Tanulmánykötet Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019 D. Tóth Judit
P Recenzió, kritika D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2020 Pap Levente

gyermekkeresztség

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Teológiai reflexió a keresztség mai gyakorlatára nézve 2020 Ilyés Tímea
S BA Szakdolgozat Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
S MA Szakdolgozat Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei 2018 Lurtz Zsolt
S BA Szakdolgozat A kálvini keresztségtan, különös tekintettel a jelenkori csecsemőkeresztség-vitára 2011 Bán Alpár
S BA Szakdolgozat A gyermekkeresztség és az egyháztagság 2001 Tárkányi Márton

kappadókiai atyák

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
S BA Szakdolgozat Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter

keresztség

Type Title Year Contributor
P Tanulmánykötet In aetatum confiniis 2021 Papp György
S MA Szakdolgozat A habánok eredete és betelepítése Alvincre 2013 Bóné Katalin Mária
P Szaktanulmány A prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2023 Jónás Norbert-Ferenc
P Szaktanulmány A keresztségről az 1Pt 3,18–22 és 4,6 alapján 2018 Herczeg Pál
S MA Szakdolgozat A sákramentumok Erasmus munkásságában 2019 Márton István
S BA Szakdolgozat A keresztség sákramentumának gyökerei a második templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila
P Szaktanulmány The “Dialogue” between Calvin and the Church Fathers on the Sacrament of Baptism 2021 Papp György
S MA Szakdolgozat A keresztség a páli levelekben 2011 Józsa Ferencz
S BA Szakdolgozat Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
P Szaktanulmány Wandelen in het licht 2012 Brinkman, Martien E.
S MA Szakdolgozat Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei 2018 Lurtz Zsolt
P Szaktanulmány A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében 2022 Nagy József
P Szaktanulmány The Doctrine on Baptism in the Haereticarum Fabularum Compendium of Theodoret of Cyrus 2021 Papp György
P Szaktanulmány A keresztelés Márk és Máté evangéliumában 2020 Herczeg Pál
S BA Szakdolgozat A kálvini keresztségtan, különös tekintettel a jelenkori csecsemőkeresztség-vitára 2011 Bán Alpár
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté mint keresztelési hitvallás 2014 Verboom, Wim
S MA Szakdolgozat A református egyház és az unitárius egyház sakramentumai 2015 Szilágyi Zoltán
S TDK A keresztség sákramentumának gyökerei a Második Templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila
P Szaktanulmány A keresztelés A kolosséiakhoz írt levélben (2,8–15) 2020 Herczeg Pál
S MA Szakdolgozat Teológiai reflexió a keresztség mai gyakorlatára nézve 2020 Ilyés Tímea

Nüsszai Gergely

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
S BA Szakdolgozat Halál és feltámadás Nüsszai Gergely gondolkodásában 2020 Barticel-Kiss Benjámin
S BA Szakdolgozat Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter