Az erdélyi református egyház története tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

erdélyi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Szaktanulmány A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben 2017 Benkő Timea
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Szaktanulmány Keresztesi József történetírói munkássága 2017 Pálfi József
P Szaktanulmány Benkő József, az erdővidéki polihisztor 2014 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Barcasági szász peregrinusok európai egyetemeken 2018 Verók Attila

erdélyi református egyház

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
P Szaktanulmány Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
S MA Szakdolgozat The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
P Monográfia A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
P Szaktanulmány Impériumváltás után 2021 Biró István
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat Az 1807-es és 1809-es évi zsinati jegyzőkönyvek 2022 Fodor Éva Annamária
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
S MA Szakdolgozat Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány Ami a kötetből kimaradt 2017 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről 2017 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
P Tudománynépszerűsítő cikk A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
P Szaktanulmány "Kertész az egyház veteményeskertjében" 2018 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Szaktanulmány A szórványlét, illetve szórványszolgálat nyelvi kihívásai 2014 Tunyogi Lehel
P Szaktanulmány Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Esszé Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
S BA Szakdolgozat Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Szaktanulmány A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
P Szaktanulmány A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Beszámoló 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó

erdélyi unitárius egyház

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A Kolozsvári Unitárius Kollégium végzett diákjainak fényképes katasztere 1878-tól 1911-ig 2020 Ilkei Lóránd
P Szaktanulmány Orbán Balázs és az Unitárius Egyház 2010 Kovács Sándor
S BA Szakdolgozat Dr. Kovács Lajos püspök élete és munkássága 2015 Palkó Zalán Koppány
P Szaktanulmány Ferencz József Angliában 2019 Kovács Sándor
S MA Szakdolgozat Az unitárius konfirmáció történeti háttere, hitelvi alapjai és gyakorlati vetületei 2015 Szász Tünde
S BA Szakdolgozat A darwinizmus fogadtatása az erdélyi unitárius teológiai és egyházi életben a 19. század második felében 2011 Molnár Imola
S BA Szakdolgozat Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele
P Szaktanulmány Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján 2018 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Metamorphosis Ecclesiæ. Az erdélyi unitárius intézményrendszer a 16–18. században 2010 Kovács Sándor
S MA Szakdolgozat Az Unitárius Egyház missziója napjainkban 2018 Szilágyi Szilamér
P Szaktanulmány „Simpozion 1979”. Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés 2013 Kovács Sándor
S BA Szakdolgozat Az 1968-as és 1979-es ünnepségek, Dávid Ferenc narratívák az államszocializmus éveiben 2015 Szombatfalvi Csongor
P Szaktanulmány Az egységesítés „göröngyös útjain” 2017 Kovács Sándor
S MA Szakdolgozat A Marosi Egyházkör unitárius egyházközségeinek kibővített katasztere 2011 Csécs Márton Lőrinc
S BA Szakdolgozat Az Erdélyi Unitárius Akademiták teológiai érdeklődésének bemutatása és értékelése 2010 Vass Károly
P Szaktanulmány A magyar unitárius peregrinatio academica vázlatos története 1848 után 2009 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak 2012 Kolumbán Vilmos József
S MA Szakdolgozat Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
S BA Szakdolgozat A Tavaszi Bimbók 2011 Major László
S BA Szakdolgozat Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában 2022 Nagy Norbert
S BA Szakdolgozat Dávid Ferenc kultusztörténete a 19-20. században 2015 Léta Zsolt
P Szaktanulmány A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből 2017 Molnár Lehel
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
S BA Szakdolgozat Hermeneutikai alapelvek kutatása két évtized unitárius prédikációirodalmában 1971-1991 2005 Nagy Endre
P Szaktanulmány Kriza János, a püspök 2011 Kovács Sándor
P Szaktanulmány A könyvek sorsa, avagy unitárius egyházpolitika a türelmi rendelet évtizedeiben 2012 Kovács Sándor
S MA Szakdolgozat Balázs Ferenc hit- és életfelfogása az "Új ember vallása" című kéziratos munkája alapján 2015 Jobbágy Mária Júlia
S BA Szakdolgozat Dr. Kiss Elek unitárius püspök egyházi szolgálata írott hagyatékának tükrében 2011 Mátéfi Timea
P Szaktanulmány Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
S BA Szakdolgozat A nők szerepe a Magyar Unitárius Egyház történetében 2014 Györgyilyés Izolda
P Szaktanulmány Közelmúltkutatás az unitárius egyházban (előzmények, értelmezési kísérletek, eredmények) 2017 Pál János
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József

unitárius egyház

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
S BA Szakdolgozat Confutatio Arianorum azaz Szegedi Kis István Loci Communes-enek egyháztörténeti háttere különös tekintettel az antitrinitarizmus cáfolatára 2001 Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban 2022 Simon József
P Szaktanulmány Az unitárius reformáció nyomában 2017 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Egy ismeretlen ismerős 2022 Lovas Borbála
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Szaktanulmány Prédikáció és fegyelmezetlenség 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Tanulmánykötet Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Lovas Borbála
P Szaktanulmány Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Mutatis mutandis 2019 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében 2022 Lenyó Orsolya
P Tanulmánykötet Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Szaktanulmány „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
P Szaktanulmány Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján 2018 Kovács Sándor